Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 2021/2022.

Pobierz plik .pdf 230 KB)

 

Dokumenty dotyczące wyrobienia lub przedłużenia Karty Miejskiej Ucznia:

Przez niżej podany link mogą Państwo złożyć wniosek o kartę ucznia oraz przedłużyć termin ważności karty:

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/89f68733

W załączeniu:

1) Karta Ucznia instrukcja - Pierwsza Karta - Pobierz plik .pdf (141 KB)

2) Karta Ucznia instrukcja - Przedłużenie - Pobierz plik .pdf (142 KB)

 

Informacje dotyczące karty ucznia można również uzyskać pod numerem telefonu ZTM  22 45 94 329.

 

 

Zgoda na pomiar temperatury w Szkole Podstawowej nr 398.

Pobierz plik .pdf (84 KB)

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 398.

Pobierz plik .pdf (94 KB)

 

Szanowni Państwo
w oparciu o art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1166) oraz wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

zarządzam co następuje:

§ 1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom uczęszczającym do siedziby szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 od 1 września 2020 r. do odwołania wprowadza się PROCEDURĘ BEZPIECZEŃSTWA W CELU ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 398 W WARSZAWIE w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Treść dokumentu udostępnia się poprzez stronę internetową.
§ 3. Zastrzega się zmianę treści procedur w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także w przypadku zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
§ 4. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
Sylwia Ciesielska - Kozarzewska
Dyrektor